یونانیویرایش

حرفویرایش

  1. χ (حرف کوچک، حرف بزرگ Χ)
  1. حرف کوچک خی (χι)

، بیست و دومین حرف الفبای یونانی.

عددویرایش

  1. 'χ
  1. عدد ۶۰۰ در شماره گذاری یونانی.
  1. χ,
  1. عدد ۶۰۰،۰۰۰ در شماره گذاری یونانی.