تاجیکیویرایش

اسمویرایش

  1. китоб
  2. کتاب، نسک