فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

‍‍‌‍‍‌* [آن/ها]

  ضمیرویرایش

آن‌ها

  1. ضمیر اشاره به دور جمع.
    آنها متشکل از دو اصطلاح آن - ها که معنای باستانی آن در زبان معیار یعنی دائم سوگند، همیشه و مقید به قسم.

برگردان‌هاویرایش