عربیویرایش

(اِ

فارسیویرایش

  1. آفریننده، خال

قیدویرایش

  1. ~تعالی خدای متعال.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. یک بار، به هر حال، در هرصورت.
  2. دست کم، حداقل. ؛ ~ به هر جهت به هر نحو که باشد، هرطور که پیش آید.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(ص نسب.)

  1. منسوب به بار، آن چه که برای حمل بار به کار رود: اتومبیل باری، اسب با

ریشهویرایش

  1. سنگین، گران.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
sterility