(بِ لْ قُ وِّ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. بالقوه.

قیدویرایش

  1. به قوت، به حالت قوت. مق بالفعل.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
virtualism