صرافت کاری افتادن (بِ. صِ فَ تِ اُ دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

 1. به انجام کاری وسوسه شدن.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(بِ)

ریشه‌شناسیویرایش

از فارسی میانه pad / pa

صفتویرایش

 1. خوب، نیک.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(بِ)

حرف اضافهویرایش

 1. به وسیلة، توسط.
 2. سوگند، قَسم مانند: به خدا، به جان تو.
 3. به سویی، به طرف.
 4. برای، به خاطر.
 5. بر روی، بر.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسمویرایش

 1. درختی است مانند درخت سیب که پشت برگ‌هایش کرک دار

استعارهویرایش

 1. میوه اش زرد و خوشبو و کرکدار که در پاییز می‌رسد. میوه و تخم میوه اش برای سینه و ریه نافع

استعارهویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

حرف اضافهویرایش

da

حرف اضافهویرایش

a

انگلیسی
quincunx