فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

  • [تِ]

اسمویرایش

ت

  1. چهارمین حرف از الفبای فارسی، در حساب ابجد نماینده عدد ۴۰۰ است.
  2. تُ :(to) در گویش گنابادی یعنی تو ، شما ، دوم شخص مفرد‌.

ضمیرویرایش

  1. ضمیر متصل شخصی، دوم شخص مفرد. و آن بر دو گونه‌است: الف - اضافی: کتابت. ب - مفعولی: گفتمت.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین