پارسیویرایش

تُ :(to) در گویش گنابادی یعنی تو ، شما ، دوم شخص مفرد

ضمیرویرایش

  1. ضمیر متصل شخصی، دوم شخص مفرد. و آن بر دو گونه‌است: الف - اضافی: کتابت. ب - مفعولی: گفتمت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

ایرانی

حرفویرایش

  1. چهارمین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر عدد ۴۰۰ می‌باشد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین