(حَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِم

صفتویرایش

  1. رحمت، بخشایش.
  2. مهربانی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(حَ نّ)

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. بخشاینده.
  2. بسیار مهربان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین