خدای ارشد برای اشخاص دنیا های اساطیری به کار میرود خدای ارشد به خدای بالا طر از دیگر خدایان گفته می شود