(خَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

 1. آفریدن.

(اِم

صفتویرایش

 1. آفرینش.
 1. نیکخوی، خوش - خوی.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(خَ لَ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. آفریده، مخلو
 1. خوی، عادت،

جمعویرایش

 1. اخلا

قیدویرایش

 1. مردم، انسان.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(خُ)

ریشه‌شناسیویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(خَ لِ)

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

 1. کهنه، ژنده.

جمعویرایش

 1. خلقان.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

خُلق :(kholgh) در گویش گنابادی به معنی اخلاق ، رفتار و منش میباشد.

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

umore

اسمویرایش

carattere

انگلیسی
temperament