سنگ‌نبشته نارام سین

Stele Naram Sim Louvre Sb4.jpg

فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • [نارام/سین]

  اسم مرکبویرایش

سنگ‌نبشته نارام‌سین

  1. این کتیبه متعلق به نارام سوئن یا نارام سین نوه سارگون بزرگ است.
    شوتروک ناخونته پادشاه مقتدر عیلام پس از شکست قطعی بر کاسیان در بابل، کتیبه مزبور باضافه کتیبه قانون حمورابی را به پایتخت خویش شهر شوش انتقال داد.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش