فارسیویرایش

(بَ)

اسمویرایش

شمارة استاندارد بین المللی کتاب (اختصار)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین