فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

amnesia

انگلیسی
oblivion