(مُ ءَ دَّ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِمف.)

  1. تربیت شده، ادب آموخته، باادب.

جمعویرایش

  • مؤدبان

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(مُ ءَ دِّ)

  1. ادب آموزنده، ادب آموز، تربیت کننده، مربی.

جمعویرایش

  1. مؤدبین.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

عربیویرایش

(اِ