مقاومت کردن

فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

resistere