فارسیویرایش

مُ قَ

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. گذشته؛ سپری‌شونده؛ سپری‌شده.
  2. نابودگردیده.