فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

 • پارسی باستان

آوایشویرایش

 • [نِز/ آم]

اسمویرایش

نظام

 1. مجموعه قوانین٬ قواعد٬ سنن٬ یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است‌.
  نظام انتخاباتی٬ نظام پزشکی٬ نظام سرمایه‌داری.
  نظام از دو کلمه نز- آم شکل گرفته و مفهومی غیر از آنچه که در زبان فارسی هست٬ داشته است پسوند آم معرف زنانه بودن موضوع هست شاید ناز- آم مطمع نظر باشد.


ریشه شناسی ۲ویرایش

 • عربی

صفتویرایش

 1. (اِم): نظم، آراستگی.
 2. (نَ ظّ): نظم دهنده٬ ترتیب دهنده.

اسمویرایش

 1. عادت، روش.
 2. رشتة مروارید.
 3. سپاه، ارتش.
 4. رژیم، حکومت.

مترادف‌هاویرایش

منابعویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش