ن و ب نوب در بازی به گیمر هایی میگویند که ادای گیرم های خوب(pero)را‌ در میاورند .نوب معنای بچه یا کسی هیچی بلد نیست هم میتواند باشد