باز کردن منو اصلی

ویکی‌واژه β

ویکی‌واژه:فهرست‌های بسامدی

فهرست‌های بسامدی فهرست‌هایی هستند که با شمارش واژه‌ها در متن‌های زیاد ساخته می‌شوند این فهرست‌ها نشانگر میزان کاربرد هر واژه در زبان هستند. این فهرست‌ها می‌توانند ایدهٔ خوبی برای اولویت ساخت واژه‌ها در واژه نامه بدهند.

فهرست بسامدی هالیوود این فهرست شامل واژه‌هایی است که دارای بیشترین بسامد در زیرنویس فیلم‌های سینمایی غیرفارسی هستند

فهرست بسامدی دیوان حافظ

فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی