فارسیویرایش

و شش (پَ جُ ش ِ)

پِنْجَ :(penja)در گویش گنابادی یعنی نوک انگشتان دست ، پنجه دست

اسم مرکبویرایش

  1. حواس پنجگانه و جهات شش گانه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(پَ)

  1. عدد پس از چهار و پیش از شش.
  2. حواس خمسه.
  3. پنجه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

آوایشویرایش

اسمویرایش

  1. درگاه

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
thursday