کتیبه شیلخاک اینشوشیناک

فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • [کتیبه/ش/اِی]

  اسم مرکبویرایش

کتیبه شیلخاک

  1. سنگ‌نبشته شیلخاک اینشوشیناک مضمونی است از فتوحات ارضی این پادشاه‌ در جبال غربی زاگروس.
    اوگار ساللی، یالمان، ابخ، مادگو، آرانچو، نوزو، مورات تاش مناطق عیلامی هستند که بعدها توسط تیگلت‌پیلسر اول تسخیر شده

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش