(کُ)

فارسیویرایش

Legendویرایش

اسمویرایش

علایم اختیاری به منظور اختصار، شناسه، رمز (فره)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(کَ دّ)

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. کوشش کردن، رنج بردن در کار.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(کَ)

اسمویرایش

  1. خانه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

codice

اسمویرایش

prefisso

انگلیسی
reeve