فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
stenophagous