آلمانیویرایش

اسمویرایش

Bett خنثی (جمع Betten)

  1. بستر، رختخواب، تختخواب، تخت