انگلیسیویرایش

حرفویرایش

C حرف بزرگ (حرف کوچک :c)

  1. سومین حرف الفبای انگلیسی‌.