انگلیسیویرایش

اسمویرایش

atavism (جمع atavisms)

  1. برگشت به خوی نیاکان