باز کردن منو اصلی

انگلیسیویرایش

اسمویرایش

atavism (جمع atavisms)


  1. برگشت به خوی نیاکان