ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

banca مونث (جمع banche)

  1. banca f
  2. بانک