فرانسویویرایش

فعلویرایش

boire

  1. boire
  2. نوشیدن