انگلیسیویرایش

صفتویرایش

cosmopolitan (تفضیلی more cosmopolitan، عالی most cosmopolitan)

  1. دربرداشتن مردم و چیزهایی از چندین بخش متفاوت جهان، یا داشتن تجربه از چندین مکان یا چیز گوناگون:
    a cosmopolitan city
    Gwen’s a very cosmopolitan young woman.

برگردانویرایش

اسمویرایش

cosmopolitan (جمع cosmopolitans)

  1. کسی که از چندین بخش متفاوت جهان تجربه دارد:
    Lisa is a real cosmopolitan.

برگردانویرایش