فرانسویویرایش

اسمویرایش

livre خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع livres)

  1. livre m
  2. نسک، کتاب