انگلیسیویرایش

آوایشویرایش

اسمویرایش

pale (جمع pales)

  1. کم رنگ
  2. رنگ پریده

فعلویرایش

pale (سوم شخص مفرد از حال ساده pales, حال استمراری paling, گذشته ساده و اسم مفعولی paled)

  1. رنگ پریده شدن