فرانسویویرایش

اسمویرایش

roi خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع rois)

  1. شاه، پادشاه، شهریار