انگلیسیویرایش

اسمویرایش

scenario (جمع scenarios)

  1. توضیحی از یه فعالیت یا رویداد ممکن در آینده