فرانسویویرایش

اسمویرایش

soleil خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع soleils)

  1. soleil m
  2. خورشید