انگلیسی ویرایش

فعل ویرایش

surpass (سوم شخص مفرد حال ساده surpass، حال استمراری es، گذشته ساده و گذشته استمراری surpassed)