انگلیسیویرایش

اسمویرایش

(پرنده)

چنگال؛ (شخص)

پنجه