انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. سنت ،آداب*

رسوم ؛رسم ،عرف

فرانسویویرایش

اسمویرایش

tradition مونث (جمع traditions)

  1. tradition مؤنث
  2. رسم