اره

انگلیسیویرایش

اسمویرایش

فعلویرایش

try (سوم شخص مفرد از حال ساده tries, حال استمراری trying, گذشته ساده و اسم مفعولی tried)