انگلیسیویرایش

فعلویرایش

urge (سوم شخص مفرد از حال ساده urges, حال استمراری urging, گذشته ساده و اسم مفعولی urged)

  1. اصرارکردن

اسمویرایش

  1. اصرار