ایتالیاییویرایش

فعلویرایش

vedere

  1. دیدن

صفت مفعولی: visto