یونانیویرایش

حرفویرایش

  1. Ψ (حرف بزرگ، حرف کوچک ψ)
  1. حرف بزرگ سای (ψι)

، بیست و سومین حرف الفبای یونانی.

عددویرایش

  1. 'Ψ
  1. عدد ۷۰۰ در شماره گذاری یونانی.
  1. Ψ,
  1. عدد ۷۰۰،۰۰۰ در شماره گذاری یونانی.