ویکی‌واژه:تکذیب‌نامهٔ عمومی


ویکی‌واژه هیچ تضمینی برای اعتبارش ارائه نمی‌دهد


ویکی‌واژه، واژه‌نامه‌ای با محتویات آزاد و حاصل کار داوطلبانهٔ مشارکت‌کنندگان آن است. هدف این پروژه ایجاد واژه‌نامه‌ای آزاد برای بشر است. ساختار آن به گونه‌ای است که هرکسی که دسترسی به اینترنت داشته باشد می‌تواند محتویات آن را تغییر دهد. پس بدانید که هیچ مطلبی در اینجا پیدا نمی‌شود که به طور قطع مورد بازنگری افراد متخصص قرار گرفته باشد و بدون هیچ تردیدی صحیح و قابل اعتماد باشد.

این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید مطالب ارزشمند و صحیح بر روی ویکی‌واژه پیدا کنید بلکه در بسیاری موارد می‌توانید. هرچند ویکی‌واژه اعتبار اطلاعاتی که ارائه می‌دهد را تضمین نمی‌کند. هر سرواژه ممکن است اخیراً تغییر یافته باشد و در آن خرابکاری صورت گرفته باشد و یا فردی غیر متخصص اطلاعات ناصحیحی در آن وارد کرده باشد. توجه داشته باشید که بسیاری از واژه‌نامه‌ها و مراجع دیگر نیز تکذیب‌نامه‌ای مشابه اینجا دارند.