فارسی ویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاری ویرایش

ریشه لغت ویرایش

 • فارسی

آوایش ویرایش

 • /آر/

  اسم ویرایش

آر

 1. مخفف آور، آوردن. جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکب، به معنی آورنده.
  پول درآر، نان درآر.

ریشه شناسی۲ ویرایش

 • فرانسوی

  اسم ویرایش

 1. (ریاضی): واحد اندازه‌گیری سطح معادل صد متر مربع.
 2. واحد مقیاس سطح برابر با ۱۰۰ مترمربع.

ریشه‌شناسی۳ ویرایش

 • عربی

  اسم فاعل ویرایش

 1. پسوند فاعلی و آن به آخر مصدر مرخم سوم شخص مفرد ماضی پیوندد و صفت فاعلی را سازد: خریدار، پرستار، فرماندار.

  اسم مفعول ویرایش

 1. (پسوند مفعولی): گرفتار، کشتار.
 2. پسوند اسم مصدر و آن در اصل «تار» است در مصادر مختوم به «تن»، و «دار» است در مصادر مختوم به «دن»: گفتار، دیدار، کردار.

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

 • فرهنگ لغت معین/ فرهنگ بزرگ سخن/ فرهنگ شمس

زبان دیگر ویرایش

ریشه لغت ویرایش

 • بهاری

آوایش ویرایش

 • /آر/

  اسم ویرایش

آر

 1. (قدیمی): مترادف ننگ، غیرت در زبان فارسی، که اغلب پیرمردها جوانان ولنگار و لاقید را مورد خطاب قرار می‌دادند.
  آرِ یِیِد، ناموسِه قؤئؤد گِؤتِنهَ.
  غیرت را خورده، ناموس را قی کرده.