برگردان‌هاویرایش

پهلوی

اسمویرایش

  1. واحد مقیاس سطح برابر با ۱۰۰ مترمرب

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(اسم فاعل)

  1. پسوند فاعلی و آن به آخر مصدر مرخم سوم شخص مفرد ماضی پیوندد و صفت فاعلی را سازد: خریدار، پرستار، فرماندار.
  2. پسوند مفعولی (اسم مفعول)
  1. گرفتار، کشتار.
  2. پسوند اسم مصدر و آن در اصل «تار» است در مصادر مختوم به «تن»، و «دار» است در مصادر مختوم به «دن»: گفتار، دیدار، کردار.
  3. نکته 1: این پیام دربردارنده یِ پسوندِ " آر" که با " بُنهایِ گذشته" همراه هستند، "نمی شود"؛ یعنی واژگانی همچون کردار، گفتار، ساختار، بستار و. . . . نکته2: ( بسیار ارزشمند ) با چنین ترفندی می توان واژگانِ کهنِ ایرانیِ انجامیده به " رَ : ra" را با همین واژگان ولی اینبار با پسوندِ " آل/آر" در پارسیِ کُنونی همراه ساخت؛ بی آنکه دچار ناسازگاری در ساختارِ دستورزبانیِ گیرنده شویم. چنین ترفندِ ساده ای به افزایشِ شمارِ واژگان و توانگریِ زبانِ پارسی بیش از پیش یاری می رساند.

منابعویرایش

انگلیسی
sr flip flop