(اِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. محکم کاری کردن.
  2. کاری را با حزم و هوشیاری انجام دادن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
إحتياط را هم ببینید.

اسمویرایش

  1. احتیاط

آوایشویرایش

[ehtiyât]

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

precauzione

prudenza

اسمویرایش

riserva

انگلیسی
vigilance