فارسیویرایش

(بَ خُ)

صفت مرکبویرایش

  1. اِم

صفتویرایش

  1. به هم رسانیدن دو چیز، تصادم.
  2. به هم رسیدن دو کس، تصادف، ملاقات.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

conflitto

scontro

urto

اسمویرایش

incontro

انگلیسی
tilt