شیارهای روی یک لوح از لاگاش

فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • [جِز]

اسمویرایش

جِز

  1. به معنی باستانی کلمه خط، شیار، روی شیئی خط انداختن، شیار انداختن.
  2. صدایی که از تماس آب با آتش یا فلز گداخته برخیزد.
  3. صدای تف دادن چیزی در روغن.

واژه‌های مشتق شدهویرایش

ریشه شناسی۲ویرایش

  • [جُز]

حرف استثناویرایش

  1. غیر، مگر، لا، الا، به استثنای.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

––––

برگردان‌هاویرایش