در لغتنامه ی دهخدا واژهی الگو معادل با مدل ، سرمشق،مقتدی و اسوه آورده شده است (دهخدا ، 1345 ،77)
  1. الگو واژهای است مصطلح در بین جامعه شناسان آنگلوساکسون که عینا در زبان دیگر دانش ها به کار آمده است و معنای مدل،گونه و هنجار از آن بر می آید لیکن هیچ یک از این واژگان به طور کامل معنای این اصطلاح را نمی رساند.به عبارت دیگر الگو آن چیزی است که شکل گرفته و در یک گروه اجتماعی به این منظور که به عنوان مدل یا راهنمای عمل در رفتارهای اجتماعی به کار آید ، حضور می یابد.

از دیدگاهی هم کارکردی و هم روانی – اجتماعی باید گفت،الگوها آن شیوه های زندگی هستند که از صور فرهنگی منشا می گیرند افراد به طور طبیعی با این الگو ها سر و کار دارند و اعمال آنها با این الگو ها تطابق می یابند.(بیرو، 1366 :261)

  1. توسط مقداد محمدی

فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

articolo