فارسی ویرایش

اسم ویرایش

خبر+دهنده

  1. مخبر. آنکه خبر دهد. آنکه کس دیگر را از خبری بیاگاهند.
  2. آنکه خبر مرگ دهد. ناعی.

برگردان‌ها ویرایش