(خا)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. حالتی توأم با آسایش و آرامش که بر اثر از کار بازماندن حواس ظاهر در انسان و حیوان پدید آید.

صفتویرایش

  1. غافل، بی خبر.
  2. جهتی که پرز، مو یا پشم در آن به آسانی روی هم افتد. ؛ ~ خرگوشی کنایه از: غفلت و بی خب

ریشهویرایش

  1. ~ هفت پادشاه را دیدن کنایه از: به خواب عمیق فرو رفتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

sonno

اسمویرایش

sogno

انگلیسی
sleep