فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

accessibile

===صفت===غل reperibileل